Isopropüülalkohol IPA 1L AT-IPA, eemaldab rasvad, õli, mustuse, tolmu ja vaigu - Muud puhastusvahendid - Majapidamistarbed - Kodu - MT Shop
Tagasi

Isopropüülalkohol IPA 1L AT-IPA, eemaldab rasvad, õli, mustuse, tolmu ja vaigu

Tootja: AT Telecom Tootekood: 02185482 EAN: 05901764329480

Toote andmed


Üldandmed
Tootja AT Telecom
Tootekood 02185482
EAN 05901764329480
Kategooria Muud puhastusvahendid

Toote kirjeldus


Isopropanool on üldpuhastusaine, eemaldab mustuse, õli, rasva ja vaigud.

Kasutusala lahustina ja puhastusvedelikuna värvi-, trüki- ja toiduainetetööstuses.

Ohutusinfo :

Põhjustab tugevat silmade ärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Peale kasutamist peske käed. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada dušši all. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Sisu/mahuti kõrvaldada asukohajärgses eriomaste jäätmete kogumiskohas.

MT Shop © 2022