Garantii ja müügitingimused - MT Shop

Garantii ja müügitingimused

Kõigile www.mts.ee (MT Shop) veebikauplusest ostetud uutele toodetele kehtib eraisikule vähemalt 24-kuuline garantii, juriidilisest isiku ostja puhul kehtib tootja poolt määratud garantiiaeg. Juhul kui meie juurest ostetud kaubaga peaks ilmnema probleeme, palume pöörduda KMS Projektiabi OÜ poole telefonidel +372 58 60 88 00 või meiliaadressil info@mts.ee

Selleks, et saaksime Teid kiiremini garantiiküsimustes teenindada palume ennem helistamist või kirjutamist valmis vaadata järgnev info:

1. Arve number või tellimuse number
2. Ostetud toote seerianumber ehk S/N (kui on olemas)


 1. Garantii
  1. KMS Projektiabi OÜ vahendab müüdavatele seadmetele tootja garantiid ja garantiiprotseduure, kuid ei tee ise seadmetele garantiiremonti. Autoriseeritud hooldusesinduse puudumisel Eesti territooriumil tehakse garantiiremonti KMS Projektiabi OÜ vahendusel maaletooja või tootjatehase kaudu.
  2. Garantiihoolduse aluseks on KMS Projektiabi OÜ poolt väljastatud arve ja vigastamata seerianumbriga seade. Kui seadme seerianumber on rikutud või loetamatu, on garantiiremondi teostajal õigus tasuta garantiiremondist keelduda.
 2. Garantiiaeg
  1. Kõigi www.mts.ee veebikaupluses müüdavate kaupade puhul kehtib eraisikust tarbija jaoks vähemalt 24-kuuline garantii. Juriidilisest isikust ostja puhul kehtib tootja poolt määratud garantiiaeg.
  2. Garantiiperioodi arvestatakse alates toote ostjale üleandmisest.
  3. Garantiitähtaja kulg peatub ajal, mil ostja ei saa asja kasutada lepingutingimustele mittevastavuse tõttu, mille eest vastutab müügigarantii andja (garantiiremondi aeg).
  4. Garantiiaja pikkus ja reageerimis- või hooldusaja kestus on määratud kauba maaletooja poolt.
  5. Säilitada tuleb tootega kaasa pandud garantiitalongi, ilma selleta garantii ei kehti!
 3. Garantiiremondi tegemine
  1. Garantiiremonti tehakse tootja hooldusesinduses. Autoriseeritud hooldusesinduse puudumisel Eesti territooriumil tehakse garantiiremonti KMS Projektiabi OÜ vahendusel maaletooja või tootjatehase kaudu.
  2. Kui meie juurest ostetud kaubaga peaks ilmnema probleeme, palume pöörduda KMS Projektiabi OÜ poole telefonidel +372 58 60 88 00 või meiliaadressil info@mts.ee
  3. Kui seadme remontimine garantiiajal osutub võimatuks ja selle tootmine on lõppenud, asendab tootja või maaletooja seadme garantiikorras samaväärse või parema seadmega, kui ostja ei ole asendusega nõus, on tal õigus müügilepingust taganeda.
  4. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on tarbijal ka muud seadusest tulenevad õigused (nt pretensioonide esitamise õigus vastavalt VÕS § 218 lg 2).
 4. Garantii alla ei kuulu
  1. Kuluva iseloomuga osad (akud, tahmakassetid, trükipead, disketid, CD-plaadid, hiirematt, jmt) ning pakend ja dokumentatsioon.
  2. Kasutaja andmed, mis on hävinud seadme riknemisel või garantiiremondi tagajärjel. Andmete varundamine ennem toote garantiiremonti viimist on kliendi enda kohustus.
  3. Tarkvara, kaasa arvatud eelnevalt seadmesse installeeritud tarkvara ning tarkvarast põhjustatud ekspluatatsioonihäired.
  4. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel või seadme sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jne. poolt.
  5. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tingitud mittetöökorras olevate elektrisüsteemide tagajärjel (maandusjuhtme puudumine jmt), elektrikatkestusest või võrgupinge kõikumisest;
  6. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud mitteoriginaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest.
  7. Ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud seadmete väärast kasutusest ja kasutusjuhendi nõuete eiramisest (toote kasutamine tavalisest erinevates keskkonnatingimustes).
 5. Garantii ei kehti järgmistel juhtudel
  1. Kui tootele on tekitatud füüsilisi kahjustusi või seda on valesti hooldatud.
  2. Kui on rikutud toote kasutusjuhendis märgitud reegleid või kasutustingimusi, kui toodet on kasutatud mittesihipäraselt.
  3. Kui toodet on püütud ise remontida või seda on teinud KMS Projektiabil OÜ-le tundmatu kolmas osapool.
  4. Kui toote seerianumber või tootenumber on rikutud või pole loetav.
  5. Garantii ei kehti loomulikul teel kuluvatele seadmetele ja nende osadele.
 6. Tagastamisõigus
  1. Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal (eraisik) õigus MT Shop veebipoes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. 14 päeva tagastusõigus ei kehti juriidilistele isikutele!
  2. Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama toodet üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha s.t tagastatud toode võib eelnevalt olla pakist välja võetud ning sellega võib tutvuda kuid tagastatud kaup peab olema uus, kasutamata, puhas ja originaalsiltidega.
  3. Kauba tagastamiseks tuleb kliendil koostada kauba ostust taganemise kirjalik avaldus ning saata see aadressile info@mts.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.Taganemisavalduse tüüpvormi leiate siit.
  4. Müüja (MT SHOP / KMS Projektiabi OÜ) ei kohustu tagasi ostma väheliikuvaid kaupu, mis on spetsiaalselt kliendile tehasest või välishankijatelt kliendi nõusolekul tellitud. Antud asjaolu kehtib nii kirjaliku ka kui suusõnaliselt tehtud kokkuleppe alusel olenemata sellest kas klient on eraisik või juriidiline isik.
  5. Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
  6. Kauba tagastamise kulud katab täies ulatuses Tarbija.
  7. MT Shop tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 2 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea MT Shop Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu. Kauba tagastamisega seotud kulud kannab klient kui ei ole kokku lepitud teisiti. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) üldjuhul 1-2 tööpäeva jooksul. Sõltuvalt makseviisist (nt krediitkaardi maksed) võib laekumine aega võtta kuni 7 tööpäeva.
 7. Pretensioonide esitamise kord
  1. MT Shop vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese aasta jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on müüja kohustus.
  2. Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul MT Shop poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
  3. Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
  4. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad MT Shop ja Tarbija omavahel kokku. Toote parandamise või asendamise kulud katab müüja.
  5. MT Shop ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
  6. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-posti aadressile info@mts.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus. Pretensiooni esitamise aluseks ei loeta toodete ja/või teenuste piltide mittevastavust tegelikkusele st. kõikide toodete ja/või teenuste pildid on indikatiivsed/illustratiivsed ja võivad erineda tegelikust tootest ja/või teenusest. Pretensiooni esitamise aluseks loetakse asjaolu kui klient saab toote mille tootekood ei vasta sellele mida tootelehel reklaamiti.
  7. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
  8. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
  9. Tarbijal on õigus nõuda müüjalt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub või müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud või tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.
 8. Vääramatu jõud
  1. MT Shop ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida MT Shop ei saanud mõjutada või ette näha.
 9. Tarbija õigus pöörduda Tarbijakaebuste komisjoni poole (www.komisjon.ee)
  1. Kui MT Shop on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus MT Shop pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse Tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti kodulehel (www.ttja.ee), Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusesse. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.
 10. www.mts.ee sh MT Shop on KMS Projektiabi OÜ kaubamärk. KMS Projektiabi OÜ juriidiline aadress on Osmussaare 4, Tallinn, 13811, Eesti Vabariik. 
 11. Ostu-müügi tehing ostja ja müüja (KMS Projektiabi OÜ) vahel jõustub arve maksmise hetkest.
 12. Kauba eest tasumine toimub arvega (pangaülekanne), pangalingiga, järelmaksuga, pangakaardiga või e-arvega (Fitek). Kõik MT Shop veebipoes näidatud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
 13. Kui kokku ei ole lepitud teisiti siis hinnapakkumised kehtivad üldjuhul 7 päeva
 14. Kui asi omandatakse krediidiga (järelmaksuga), siis asjaolu, et tarbija loetakse VÕS § 57 alusel taganenuks ka seotud tarbijakrediidilepingust, kui tarbija taganeb müügi või teenuse osutamise lepingust VÕS § 56 alusel.
 15. Lepingu minimaalne kestvus teatatakse igale ostjale individuaalselt vastavalt ostu-müügi tehingu iseärasustele.
 16. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 90 lg 1 alusel võib MT Shop ühepoolselt tühistada tehingu ning kanda kliendile makstud summa tagasi juhul kui tehing on tehtud olulise eksimuse mõjul (süsteemiviga, tarnija (tarneladu) poolne viga (nt turuhinnast oluliselt madalam hind, vale laokogus vms) või midagi muud mida müüja ei osanud ette näha.
 17. MT Shop privaatsuspoliitikaga saate lähemalt tutvuda siit

Soovime Teile meeldivaid oste!

MTShop

MT Shop © 2023